Föreningen Svenska Skidspelen

En ideell förening med hemort i Falu och Borlänge kommun.

Föreningen bildades den 10 februari 1977. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2 november 2009.

Föreningen Svenska Skidspelen (FSS) består idag av 12 skidklubbar. De har som ändamål att arrangera Svenska Skidspelen och andra större skidevenemang samt stödja och utveckla skididrotten i distriktet.
1995 bildades Svenska Skidspelen AB, som ägdes till 100% av FSS. Från 2015-12-01 sålde FSS delar av sina aktier till SSF och Falu Kommun. Den nya ägastrukturen består av Svenska Skidförbundet 51% , Föreningen Svenska Skidspelen 40 % och Falu Kommun 9%. FSS förbinder sig att tillse att FSS, genom föreningsmedlemmar, i erforderlig omfattning ställer personella resurser till förfogande för genomförande av respektive uppdrag/tävling.

All världscupverksamhet hanteras genom SSS AB och dess kansli. Svenska Skidspelens arrangemang är en viktigt inkomst till klubbarnas barn och ungdomsverksamhet. SSS AB utser en Organisationskommitté (OC) som får i uppdrag att planera och genomföra tävlingarna. OCs arbete leds av generalsekreteraren(GS). I OC sitter sektionsansvariga för de olika sektionerna som beskrivs nedan. GS avrapporterar sitt och OCs arbete till styrelsen för Svenska Skidspelen

12 skidklubbar:
Falu IK , Sundborns GoIF, Korsnäs IF SK, OK Kåre, Dalregementets IF, Sågmyra SK, Envikens IF, Bjursås IK, Domnarvet GoIF, Holmens IF, Grycksbo IF/OK
och FalunBorlänge SK

Ordförande i Föreningen Svenska Skidspelen
2015 –          Dan Westerberg, OK Kåre
2014 – 2015  Sören Lindblom, Dalregementes IF
2010 – 2014  Kenneth Wåhlberg, Ok Kåre.
199  – 2010    Viktor Östgård , Sundborn GoIF

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ändamål

Föreningen har som ändamål arrangera Svenska Skidspelen och andra större skidevenemang samt stödja och utveckla skididrotten i distriktet. För arrangemanget av Svenska Skidspelen äger föreningen Svenska Skidspelen AB.

Sammansättning

Föreningen består av till Svenska Skidförbundet anslutna idrottsföreningar i Dalarna som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster och bekräftelse genom beslut av ett följande extra årsmöte som inte får äga rum tidigare än två månader efter ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till ändamål som kommer föreningen närliggande ändamål tillgodo, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträde ur föreningen sker vid utgången av det verksamhetsår när anmälan inkommit.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Uteslutning m.m.

Medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen får uteslutas.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för uteslutningen redovisas.

Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse.

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

skall betala medlemsavgift under augusti månad samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.